Linux系统常用脚本集合

阿里云盾卸载

GitHub:https://github.com/duck356/removeAliYunDun

wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/duck356/removeAliYunDun/master/removeyundun.sh 
chmod +x removeyundun.sh 
./removeyundun.sh

网络优化脚本

转自:https://www.94ish.me/1635.html

wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh" 
chmod +x tcp.sh 
./tcp.sh

Curl安装

若出现 bash curl: command not found 错误,请安装 curl 
CentOS 系统:yum install curl -y 
Debian/Ubuntu 系统:apt install curl -y

系统一键重装

转载地址:https://www.94ish.me/1969.html

wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/installNET/master/Install.sh"
chmod +x Install.sh
./Install.sh
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注